0 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

nospied simbolu ekrāna centrā

02:00